YO/Z 1 YVES OPPENHEIM OHNE TITEL (72 DV 14), 2014 INK ON PAPER 76 X 56 CM

YO/Z 2 YVES OPPENHEIM OHNE TITEL (10D VI 14), 2014 INK ON PAPER 76 X 56 CM

YO/Z 3 YVES OPPENHEIM OHNE TITEL (13D VII 14), 2014 INK ON PAPER 76 X 56 CM

YO/Z 4 YVES OPPENHEIM OHNE TITEL (18D VIII 14), 2014 INK ON PAPER 76 X 56 CM

YO/Z 5 YVES OPPENHEIM OHNE TITEL (4 II 2013), 2013 INK & WATERCOLOR ON PAPER, COLLAGE 70 X 57 CM

YO/Z 6 YVES OPPENHEIM OHNE TITEL (6 II 2013), 2013 INK & WATERCOLOR ON PAPER, COLLAGE 70 X 57 CM

YO/Z 10 YVES OPPENHEIM OHNE TITEL (7 II 2013), 2013 INK & WATERCOLOR ON PAPER, COLLAGE 70 X 57 CM

YO/Z 11 YVES OPPENHEIM OHNE TITEL (10 IV 2013), 2013 INK & WATERCOLOR ON PAPER, COLLAGE 70 X 57 CM

INSTALLATION VIEW

INSTALLATION VIEW

INSTALLATION VIEW

INSTALLATION VIEW